การตรวจวินิจฉัยของศาสตร์การแพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีนใช้การตรวจด้วยประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ของแพทย์ในการวินิจฉัยโรค คือ

1. ตา แพทย์จีนใช้การมองดูเส้น สี รูปร่าง ของร่างกายและอวัยวะส่วนต่างๆ ลักษณะท่าทางการเดิน ดูลิ้น สารคัดหลั่ง และ สิ่งขับถ่าย เป็นต้น

2. จมูก ใช้ดมกลิ่นตัว กลิ่นปาก กลิ่นอุจจาระ และกลิ่นปัสสาวะของคนไข้

3. หู ใช้ฟังเสียงพูด เสียงไอ เสียง ลมหายใจ

4. ปาก ถามถึงประวัติความ เจ็บปวด ชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติครอบครัว อาการที่ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย

5. ผิวหนัง แพทย์จีนใช้การสัมผัส ด้วยการใช้นิ้วจับชีพจรเพื่อตรวจตรวจอวัยวะ ภายใน ภาวะเลือดและพลังงานของร่างกาย นอกจากนี้ก็ใช้มือกดสัมผัสเพื่อตรวจสอบ ตําแหน่งเจ็บป่วยของร่างกาย ทําให้ทราบ ถึง ภาวะโรคของผู้ป่วย เมื่อแพทย์จีนได้ตรวจร่างกาย ผู้ป่วยด้วยวิธีการทั้งห้าแล้วก็จะนํามาวิเคราะห์ ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโ รค ระบบ อวัยวะใดที่ผิดปกติบ้าง วางแผนและเลือกวิธี ในการรักษาเช่น การฝังเข็ม การให้ยาจีน ทุย นา ชี่กงหรือผสมผสานกัน เป็นต้น