โรคอัมพาตใบหน้า – Bell’s Palsy

โรคอัมพาตใบหน้า (Bell’s Palsy) โรคอัมพาตใบหน้าสังเกตได้จากผู้ป่วยปากและตาเบี้ยวไปซีกใดซีกหนึ่งเป็นอาการแสดงหลักของโรค นอกจากนี้ยงมีอาการร่วมต่างๆได้แก่ ด้านที่ป่วยหลับตาไม่สนิท น้าตาไหล แสบเคืองตา เมื่อดื่มน้ำ อาจมีน้ำไหลออกมุมปาก รอยยักคิ้วไม่ชัดเจน เส้นแบ่งกลางเหนือริมฝี ปากบนไม่ชัดเจน เป็นต้น โรคอัมพาตใบหน้าสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยและทุกฤดูกาลโดยเฉพาะหน้าหนาว มักพบในผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง การเกิดโรคฉับพลัน