ด้วยความเฝ้าระวังและเป็นห่วงในสุขอนามัยของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน

ทางแมนดารินคลินิกมีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการเบื้องต้นดังนี้

• ก่อนนัดพบแพทย์ โทรสอบถามการเดินทาง และ สุขภาพเบื้องต้น

• ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรอง

• มีจุดบริการแฮลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

• ใช้อุปกรณ์ การแพทย์ใหม่ อบและฆ่าเชื้อทุกครั้ง

• ใส่หน้ากาก-ถุงมือ ลดการปนเปื้อน

• หมั่นทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ภายในคลินิกทุกชั่วโมง

???? ขอสงวนสิทธิ์ ระงับการใช้บริการสำหรับ
ลูกค้าที่ถูกตรวจพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีไข้
มีอุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ????????