Mandarin Clinic VS Covid-19

ด้วยความเฝ้าระวังและเป็นห่วงในสุขอนามัยของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ทางแมนดารินคลินิกมีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการเบื้องต้นดังนี้ • ก่อนนัดพบแพทย์ โทรสอบถามการเดินทาง และ สุขภาพเบื้องต้น • ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรอง • มีจุดบริการแฮลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ • ใช้อุปกรณ์ การแพทย์ใหม่ อบและฆ่าเชื้อทุกครั้ง • ใส่หน้ากาก-ถุงมือ ลดการปนเปื้อน • หมั่นทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ภายในคลินิกทุกชั่วโมง ???? ขอสงวนสิทธิ์ ระงับการใช้บริการสำหรับ ลูกค้าที่ถูกตรวจพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีไข้ มีอุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ????????