การตรวจวินิจฉัยของศาสตร์แพทย์แผนจีน

การตรวจวินิจฉัยของศาสตร์การแพทย์แผนจีน แพทย์แผนจีนใช้การตรวจด้วยประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ของแพทย์ในการวินิจฉัยโรค คือ 1. ตา แพทย์จีนใช้การมองดูเส้น สี รูปร่าง ของร่างกายและอวัยวะส่วนต่างๆ ลักษณะท่าทางการเดิน ดูลิ้น สารคัดหลั่ง และ สิ่งขับถ่าย เป็นต้น 2. จมูก ใช้ดมกลิ่นตัว กลิ่นปาก กลิ่นอุจจาระ และกลิ่นปัสสาวะของคนไข้ 3. หู ใช้ฟังเสียงพูด เสียงไอ เสียง ลมหายใจ 4. ปาก ถามถึงประวัติความ เจ็บปวด ชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติครอบครัว อาการที่ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย 5. ผิวหนัง แพทย์จีนใช้การสัมผัส ด้วยการใช้นิ้วจับชีพจรเพื่อตรวจตรวจอวัยวะ ภายใน ภาวะเลือดและพลังงานของร่างกาย นอกจากนี้ก็ใช้มือกดสัมผัสเพื่อตรวจสอบ ตําแหน่งเจ็บป่วยของร่างกาย ทําให้ทราบ ถึง ภาวะโรคของผู้ป่วย เมื่อแพทย์จีนได้ตรวจร่างกาย ผู้ป่วยด้วยวิธีการทั้งห้าแล้วก็จะนํามาวิเคราะห์ ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโ รค ระบบ อวัยวะใดที่ผิดปกติบ้าง วางแผนและเลือกวิธี[…]

การจําแนกรูปแบบสุขภาพร่างกายของแพทย์จีน

การจําแนกรูปแบบสุขภาพร่างกายของแพทย์จีน สามารถจําแนกได้ทั้งตามทฤษฏี แบบหยิน-หยาง และแบบทฤษฏีปัญจธาตุดังรายละเอียดนี้ การจําแนกตามสุขภาพ หยิน – หยาง 1. สุขภาพค่อนไปทางหยาง ร่างกายทํางานเพิ่มขึ้น ร้อน เคลื่อนไหวมาก มี รูปร่างผอมเกร็ง ใบหน้าแดงหรือคล้ําเล็กน้อย ผิวมัน ชอบแสดงออก ไม่อยู่เฉย รับประทาน อาหารเก่ง ระบบย่อยอาหารดี ชอบความเย็น ไม่ชอบร้อน อุณหภูมิร่างกายค่อนข้างสูง เหงื่อ ออกง่าย ชอบดื่มน้ํา ประสาทตื่นตัวเสมอ ฉับ ไว ความต้องการทางเพศสูง ริมฝีปากและลิ้น มักแดง ฝ้าลิ้นบางมักมีสีเหลือง ชีพจรเป็น แบบหยางคือเร็ว ลอย ใหญ่ บวม ลื่น ถ้า เจ็บป่วยมักเป็นกลุ่มอาการร้อนหรือเกิน 2. สุขภาพแบบค่อนไปทางหยิน ร่างกายทํางานลดลง เย็น นิ่ง อ้วน อ่อนแอ ไม่ มีแรง ใบหน้าซีดขาวไม่สดใส ไม่ชอบ แสดงออก[…]