Sale!

ครีมน้ำมันจระเข้ ตัวเดียวจบครบทุกปัญหาผิว

1,890.00฿ 1,290.00฿

Description

มนุษยตั้งแตสมัยโบราณมักใชประโยชนจากสัตวปาหรือ แมลงในการทํายารักษาตางๆรวมไปถึง “จระเข” ซึ่งไดมี บันทึกในตําราจีนโบราณกวา 5,000 ปซึ่งไดพูดถึงการใช นํ้ามันจระเขในเรื่องการรักษาโรคผิวหนัง เชน ยุบผดผื่น คัน สมานแผลมนุษยตั้งแตสมัยโบราณมักใชประโยชนจากสัตวปาหรือ แมลงในการทํายารักษาตางๆรวมไปถึง “จระเข” ซึ่งไดมี บันทึกในตําราจีนโบราณกวา 5,000 ปซึ่งไดพูดถึงการใช นํ้ามันจระเขในเรื่องการรักษาโรคผิวหนัง เชน ยุบผดผื่น คัน สมานแผล

▶ จากหนังสือ Country Folk Medicine ครีโอพัตตรา ราชินีแหงเมื่อ งอียิป ก็ยังใชนํามันจระเขเพื่อความงาม โดยนํามาใชเพื่อ เพิ่มความชุมชื้นแกผิว ที่แหงแตก คัน แพและ บํารุงผิวให สดใสสวยงาม และไดกลาวกันวา มีคุณสมบัติในการ บํารุงผิวที่ผิวหนังติดเชื้อรา สิว รวมถึงการรักษา แผลไฟใหมนํ้ารอนลวก และผิวไหมจากแสงแดด

 

เปนที่สังเกตวา จระเขนั้นไมเสียชีวิตจากแผลติดเชื้อ จากการตอสูและยังอาศัยอยูในแหลงนํ้าที่ไมสะอาด บาดแผลที่เกิดขึ้นบนชั้นผิวหนังของจระเขรักษาตัวเอง ไดอยางรวดเร็วและไมมีรอยแผลเปน จึงเปนที่นาสนใจ ของเหลานักวิทยาศาสตร

 

Anti-inflammatory, with effects comparable to ibuprofen;

▶ มีผลในการลดการอักเสบ คลายกับตัวยา ibuprofen ที่เปนยาลด อักเสบในยุคปจจุบัน

▶ Bacteriostatic, does not promote the growth of bacteria;

▶ ชวยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

▶ Hypoallergenic, not known to cause skin irritation or have any side effects;

▶ ไมทําใหกอเกิดอาการแพตอผิวหนังหรือมีผลขางเคียงใดๆ

▶ Non-comedogenic, does not clog pores.

▶ ไมกอใหเกิดสิว ไมทําใหเกิดการอุดตันรูขุมขน

▶ Heal wounds and irritation

▶ ชวยในการรักษารอยแผลและการระคายเคืองใหหายเร็วขึ้น

คุณสมบัติเหมือนฉีดฟลิเลอรโบท็อค เพราะมี Oligo Peptide สารตั้งตนเดียวกัน ▶ Omega 369 มีเฉพาะในนํ้ามันจระเขซอมแซมเซลลผิวชั้น ในลึกที่สุด ▶ รูขุมขน ผิวหนา เนียนเรียบยิ่งขึ้น ริ้วรอยกระชับ เตงตึง ชุมชื้นยาวนาน ▶ เห็นผลใน 7 วันเรื่อง ความเนียนนุมชุมชื่น ผิวมีความเดง กระชับ ▶ เห็นผลใน 14 วัน เรื่องรอยแผลเปน จากสิว เริ่มแหง ตกสะเก็ด หลุดลอกออก ▶ เห็นผลใน 28 วัน รอยแผลเปน คีรอยดแผลผาตัด แผลไหม

มีไขมันอิ่มตัว OMEGA 3,6,9 สูงที่สุด ชวยในการสมาน เซลลผิว รักษารอยแผลเปน แผลตกสะเก็ด อุดมไปดวย ความชุมชื้นจากกรดไขมันยาวนานกวา

▶ ลดการติดเชื้อ จากแบคทีเรียและสิ่งสกปรก ที่ทําใหเกิด สิว และแผลเปนที่รักษาไมหาย

▶ รักษา ซอมแซมเซลลผิวที่ถูกทําลายจากแผลติดเชื้อ แผล สิว แผลเปน ทั้งจากการแกะ กด และแผลผาตัด

▶ สมานเซลลผิวไดรวดเร็วขึ้น เรียบเรียงการจัดเรียงเซลล ผิวใหม ลดการเกิดคีรอยดแผลเปนและสีผิวที่ไมเหมือน เดิม จุดเดนใน สวนประกอบ และ สรรพคุณ Niacinamide –Vitamin B3

▶ เพิ่มความชุมชื้นใหแกผิวหนัง และชวยลดริ้วรอยจุด ดางดําตางๆได

▶ ลดการสูญเสียความชุมชื้นใตผิวพรรณ สาเหตุของผิว แหง ผิวเสีย เสื่อมโทรม รองรอยลึก ▶ กระตุนอีลาสติน , คอลลาเจนใตผิว โครงสรางผิว แข็งแรงขึ้น ไมหยอนคลอย

▶ จะทําชวยยับยั้งการเคลื่อตัวของเมลานิน ลดสีผิวคลํ้า เกิดฝางาย Allium Cepa Root Extract –สารสกัดหัวหอมใหญ มี บทบาททางการแพทยสูง ชวยลดอักเสบและการติดเชื้อ ตอตานแบคทีเรียและพยาธิชวยสมานรักษาผิว ลด แผลเปน จุดเดนใน สวนประกอบ และ สรรพคุณ

▶ Sodium Hyaluronate – สาระสําคัญที่ชวยกักเก็บความ ชุมชื้นไวไดยาวนนขึ้น ทําใหสารบํารุงตางๆซึมซาบลงสู ผิวและทําหนาที่บํารุงตลอดชวงเวลา

▶ Alpha Arbutin – สารบํารุงผิวชื่อดังคุณภาพสูง ที่ทําให ผิวพรรณขาวกระจางใส ลดการคลํ้าเสีย หรือผิวโทรมสะสมยาวนาน

▶ Aloe Vera – สารสกัดวานหางจระเขเพื่อความชุมชื่น รักษารอยดํา รอยแผลจากการถูกทําลายของผิว

▶ ลิขสิทธเฉพาะในสูตรครีมของ Croco Oil จากมายวิตามิน เทานั้น ที่ทุกคนวางใจในคุณภาพมากวา 10 ปี

วิธีใช้ : หลังทําความสะอาดผิวหนาวอรมครีมที่ปลายนิ้ว 5-10 วินาทีเกลี่ยใหทั่วผิว เนื้อครีมจะคอยๆซึมซาบอยาง ออนโยนใชเวลาเชา-กอนนอน เปนประจําอยางตอเนื่อง

สามารถหยิบลงตะกร้าได้เลย หรือสั่งซื้อได้ที่เว็ปไซต์

https://goo.gl/xFBm8T