ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

S_3707954516844

“องค์การอนามัยโลก(WHO)รับรองว่าศาสตร์การฝังเข็ม สามารถรักษา โรคต่างๆได้กว่า200อาการ

คุณหมอออม แมนดารินคลินิคเวชกรรม ครอบคลุมทั้งหมดครับ”

ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

S_3707954544321